دکمه های زیر را از راه دور برای کنترل استفاده می شود :
'1' : شروع موتور
+ دوره : افزایش سرعت
حجم : کاهش سرعت
کانال + : رو به جلو جهت
کانال : جهت معکوس
'0' : موتور را متوقف کنید